Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""Government Regulation"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Ефективність державного регулювання за критерієм максимізації рівня суспільної довіри до фінансового сектору
Autorzy :
Бричко, Марина Михайлівна
Бричко, Марина Михайловна
Brychko, Maryna Mykhailivna
Pokaż więcej
Temat :
гранична ефективність
предельная эффективность
marginal efficiency
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
суспільна довіра
общественное доверие
public trust
фінансовий сектор
финансовый сектор
financial sector
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
Бричко М. М. Ефективність державного регулювання за критерієм максимізації рівня суспільної довіри до фінансового сектор // Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С. 200-207. https://doi.org/10.32843/bses.54-30; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82247
Dostępność :
https://doi.org/10.32843/bses.54-30
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82247
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Удосконалення системи державного регулювання банківської системи ; Усовершенствование системы государственного регулирования банковской системы ; Improving the system of state regulation of the banking system
Autorzy :
Мордань, Євгенія Юріївна
Мордань, Евгения Юрьевна
Mordan, Yevheniia Yuriivna
Д`яконова, Ірина Іванівна
Дьяконова, Ирина Ивановна
Diakonova, Iryna Ivanivna
Pokaż więcej
Temat :
банківська система
банковская система
banking system
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
грошово-кредитне регулювання
денежно-кредитное регулирование
monetary regulation
макропруденційне регулювання
макропруденциальное регулирование
macroprudential regulation
мікропруденційне регулювання
микропруденциальное регулирование
mіcroprudential regulation
принципи регулювання
принципы регулирования
principles of regulation
Relacje :
Мордань, Є.Ю. Удосконалення системи державного регулювання банківської системи [Текст] / Є.Ю. Мордань, І.І. Д'яконова // Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія / За заг. ред. Г.Т. Карчевої. - Київ: Університет банківської справи, 2016. – С. 134-153.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51177
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51177
Książka
Tytuł :
Проблеми визначення мінімальної заробітної плати в Україні ; Проблемы определения минимальной заработной платы в Украине ; Problems of Determining Minimum Wage in Ukraine
Autorzy :
Сотник, Ірина Миколаївна
Сотник, Ирина Николаевна
Sotnyk, Iryna Mykolaivna
Карпіщенко, Олексій Іванович
Карпищенко, Алексей Иванович
Karpishchenko, Oleksii Ivanovych
Якушко, Т.В.
Pokaż więcej
Temat :
державне регулювання
мінімальна заробітна плата
номінальна та реальна заробітна плата
прожитковий мінімум
споживчий кошик
государственное управление
минимальная заработная плата
номинальная и реальная заработная плата
потребительская корзина
прожиточный минимум
government regulation
minimum wage
nominal and real wage
consumer basket
living wage
Relacje :
Сотник, І.М. Проблеми визначення мінімальної заробітної плати в Україні [Текст] / І.М. Сотник, О.І. Карпіщенко, Т.В. Якушко // Механізм регулювання економіки. - 2017. - № 2. - С. 24-39.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68456
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68456
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Аналіз основних етичних проблем банківської галузі України ; Analysis of the major ethical problems of the banking sector of Ukraine ; Анализ этических проблем банковской отрасли Украины
Autorzy :
Мазило, Т.В.
Лукін, Дмитро Анатолійович
Лукин, Дмитрий Анатольевич
Lukin, Dmytro Anatoliiovych
Pokaż więcej
Temat :
етика
банк
бізнес
економічна культура
державне регулювання
ethics
business
bank
economic culture
government regulation
этика
бизнес
экономическая культура
государственное регулирование
Relacje :
Мазило Т. Аналіз основних етичних проблем банківської галузі України / Т. Мазило, Д. Лукін // Філософія фінансової цівілізації: людина у світі грошей: зб. наук. праць. - К.: УБС НБУ, 2015. - С. 205-213.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53435
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53435
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку ; The features of assessment of the government activity at the financial market
Autorzy :
Ісаєва, Олена Володимирівна
Исаева, Елена Владимировна
Isaieva, Olena Volodymyrivna
Pokaż więcej
Temat :
фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
держава
государство
government
фінансове посередництво
финансовое посредничество
financial intermediation
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
Relacje :
Ісаєва О.В. Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку / О.В. Ісаєва // Вісник ХНУ. – 2016. - № 1. - С. 158-162.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52444
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52444
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Визначення сутності поняття «банківська система» та її елементів як об’єктів державного регулювання ; Определение сущности понятия «банковская система» и ее элементов как объектов государственного регулирования ; Definitions of the essence of «banking system» and its elements as objects of state regulation
Autorzy :
Мордань, Євгенія Юріївна
Мордань, Евгения Юрьевна
Mordan, Yevheniia Yuriivna
Pokaż więcej
Temat :
банківська система
банковская система
banking
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
об’єкт регулювання
объект регулирования
object of regulation
системний ризик
системный риск
systemic risk
властивості банківської системи
свойства банковской системы
properties of the banking system
Relacje :
Мордань, Є.Ю. Визначення сутності поняття «банківська система» та її елементів як об’єктів державного регулювання / Є.Ю. Мордань // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. - №2 (7), грудень 2016 рік. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. - С. 29-38.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51053
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51053
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону ; Повышение роли государственного регулирования в финансировании инновационной деятельности региона ; Enhacement of the role of public regulation in financing of innovative activity of the region
Autorzy :
Жаворонкова, Г.В.
Гоменюк, М.О.
Жмуденко, В.О.
Pokaż więcej
Temat :
інноваційна активність
фінансування інноваційної діяльності
державне регулювання в регіоні
ступінь інноваційності проекту
механізм відбору інноваційних проектів
инновационная активность
финансирование инновационной деятельности
государственное регулирование в регионе
степень инновационности проекта
механизм отбора инновационных проектов
innovative activity
financing of innovation activity
government regulation in the region
degree of project innovation
mechanism of innovative projects selecting
Relacje :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46381
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46381
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Социальная ответственность субъектов хозяйствования и их маркетинга в свете глобального экономического кризиса: состояния и основные факторы повышения ; Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання та їх маркетингу в світлі глобальної економічної кризи: стан та основні фактори підвищення ; Social responsibility of business entities and their marketing in light of the global economic crisis and the state of the main increasing factors
Autorzy :
Орлов, П.А.
Pokaż więcej
Temat :
глобальный экономический кризис
социальная ответственность
социально ответственный маркетинг
государственное регулирование
экономическая система
банки и некоторые субъекты финансового рынка
глобальна економічна криза
соціальна відповідальність
соціально відповідальний маркетинг
державне регулювання
економічна система
банки та деякі суб’єкти фінансового ринку
global financial and economic crisis
social responsibility
socially responsible marketing
government regulation
economic system
banks and some financial market actors
Relacje :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46363
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46363
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine ; Подвійна природа правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
Autorzy :
Швагер, О.А.
Pokaż więcej
Temat :
система гарантування вкладів фізичних осіб
system deposit guarantee
правовий статус
legal Status
державне регулювання
government regulation
Relacje :
Shvager O. Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine / O. Shvager // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ», 27 – 28 február 2015. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice. - P. 125-127.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60099
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60099
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Функціональні принципи правового регулювання валютних відносин ; Funktsionalni principles of legal regulation monetary relations
Autorzy :
Старинський, Микола Володимирович
Старинський, Николай Владимирович
Starynskyi, Mykola Volodymyrovych
Pokaż więcej
Temat :
державне регулювання
валютні відносини
валютні правовідносини
принципи правового регулювання валютних відносин
government regulation
monetary relationship
monetary legal relations
principles of legal regulation monetary relations
Relacje :
Старинський, М. В.Функціональні принципи правового регулювання валютних відносин / М. В. Старинський // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1(10). – С. 26–31.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52792
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52792
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Зарубіжний досвід державного регулювання земельного оподаткування ; Зарубежный опыт государственного регулирования земельного налогообложения ; The foreign experience of state regulation of land taxation
Autorzy :
Терентьєва, О.К.
Pokaż więcej
Temat :
земельний податок
земельный налог
land tax
податок на нерухоме майно
налог на недвижимое имущество
property tax
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
органи державної влади
органы государственной власти
public authorities
муніципалітет
муниципалитет
municipality
Relacje :
Терентьєва О. К. Зарубіжний досвід державного регулювання земельного оподаткування / О. К. Терентьєва // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2012. - № 2(7). - С. 42-45.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52203
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52203
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Роль держави у процесі соціалізації банківського бізнесу: міжнародний аспект ; The state's role in the socialization of the banking: the international dimension ; Роль государства в процессе социализации банковского бизнеса: международный аспект
Autorzy :
Ласукова, Анна Сергіївна
Lasukova, Anna Serhiivna
Ласукова, Анна Сергеевна
Pokaż więcej
Temat :
банк
банківський бізнес
корпоративна соціальна відповідальність
державне регулювання
bank
banking
corporate social responsibility
government regulation
банковский бизнес
корпоративная социальная ответственность
государственное регулирование
Relacje :
Ласукова, А. С. Роль держави у процесі соціалізації банківського бізнесу: міжнародний аспект [Текст] / А. С. Ласукова // Наука й економіка. – 2013. – Вип. 4 (32). Т. 2. – С. 27-31; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52216
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52216
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні ; General Characteristic of the Legal Acts of the National Bank of Ukraine as the means of the state regulation of the banks activity in Ukraine
Autorzy :
Плотнікова, Марія Володимирівна
Плотникова, Мария Владимировна
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
Pokaż więcej
Temat :
правові засоби
державне регулювання
правовий акт
правовий акт управління
нормативно-правовий акт
індивідуальний акт
Національний банк України
legal means
government regulation
legal act
act of legal administration
individual act
National Bank of Ukraine
Relacje :
Плотнікова М.В. Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні / М.В. Плотнікова // Правовий вісник УАБС. – 2013. – № 2(9). – С. 58–62.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51953
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51953
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід ; The institutional structure of regulation of the derivatives market: international experience
Autorzy :
Бурденко, Ірина Миколаївна
Бурденко, Ирина Николаевна
Burdenko, Iryna Mykolaivna
Pokaż więcej
Temat :
ринок похідних фінансових інструментів
інституціональна структура
державне регулювання
derivatives market
institutional structure
government regulation
Relacje :
Бурденко, І. М. Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовій фінансовий простір : журн. наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип.1 (99). – С. 167-175.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52030
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52030
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
Autorzy :
Чурилова, Тетяна Миколаївна
Чурилова, Татьяна Николаевна
Churilova, Tatyana Nikolaevna
Pokaż więcej
Temat :
сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
сельскохозяйственная обслуживающая кооперация
agricultural service cooperatives
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
Relacje :
Чурилова Т.М. Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Т. М. Чурилова // Часопис Київського університету права. – 2015. – №4. – С. 262-265; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42732
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42732
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Межі застосування понять «банківське регулювання» та «державне регулювання банківської діяльності» ; Scope of application the concepts of 'banking regulation' and 'government regulation of banking'
Autorzy :
Д'яконова, Ірина Іванівна
Дьяконова, Ирина Ивановна
Diakonova, Iryna Ivanivna
Мордань, Євгенія Юріївна
Мордань, Евгения Юрьевна
Mordan, Yevheniia Yuriivna
Pokaż więcej
Temat :
банківська система
банківське регулювання
державне регулювання банківської діяльності
Національний банк України
banking system
banking regulation
globalization
government regulation of banking activities
National Bank of Ukraine
Relacje :
Д’яконова, І. І. Межі застосування понять «банківське регулювання» та «державне регулювання банківської діяльності» [Текст] / І. І. Д’яконова, Є. Ю. Мордань // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. Вип. 1(12) / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 66-73.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57599
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57599
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Еколого – економічна безпека – важливий імператив сталого розвитку ; Ecological - economic security - an important imperative of sustainable development ; Эколого - экономическая безопасность - важный императив устойчивого развития
Autorzy :
Кривенко, Лариса Володимирівна
Кривенко, Лариса Владимировна
Kryvenko, Larysa Volodymyrivna
Кривенко, С.В.
Мелешко, О.В.
Pokaż więcej
Temat :
економічне зростання
економіко – екологічні проблеми
державне регулювання
еconomic growth
economic - environmental issues
government regulation
экономический рост
экономико - экологические проблемы
государственное регулирование
Relacje :
Кривенко, Л.В. Еколого-економічна безпека – найважливіший імператив стійкого розвитку [Текст] / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, О.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія Економічні науки. – 2007. - №2 (22). – С. 21 – 23.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56829
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56829
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Місце фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі державного регулювання ринку депозитних послуг
Autorzy :
Гончарук, К.В.
Pokaż więcej
Temat :
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Fund Deposit Insurance
державне регулювання
депозит
deposit
ринок депозитних послуг
государственное регулирование
рынок депозитных услуг
government regulation
market deposit services
банк
bank
депозити
Relacje :
Гончарук, К.В. Місце фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі державного регулювання ринку депозитних послуг [Текст] / К.В. Гончарук // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 4.- С. 98-101.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30315
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30315
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект ; Проблемы и перспективы посткризисного развития предпринимательства: региональный аспект ; Problems and prospects of post-crisis development of entrepreneurship: a regional aspect
Autorzy :
Фісуненко, П.А.
Дугінець, Г.В.
Pokaż więcej
Temat :
світова фінансова криза
мировой финансовый кризис
global financial crisis
підприємництво
предпринимательство
business
банкрутство
банкротство
bankruptcy
антикризове державне регулювання
антикризисное государственное регулирование
anti-crisis government regulation
регіон
регион
region
Relacje :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27569
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27569
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Роль банківського сектору в умовах розвитку фондового ринку і формування ліберального типу національної фінансової системи ; The role of banking sector within the context of stock market rapid development and formation of liberal national financial system ; Роль банковского сектора в условиях развития фондового рынка и формирования либерального типа национальной финансовой системы
Autorzy :
Лопаткіна, І.В.
Pokaż więcej
Temat :
фінансова система
ліберальний тип фінансової системи
консервативний тип фінансової системи
фондовий ринок
державне регулювання
криза
цінова куля
financial system
liberal type financial system
conservative type financial system
stock market
government regulation
crisis
price bubble
финансовая система
либеральный тип финансовой системы
консервативный тип финансовой системы
фондовый рынок
государственное регулирование
кризис
ценовой пузырь
Relacje :
Лопаткіна І.В. Роль банківського сектору в умовах розвитку фондового ринку і формування ліберального типу національної фінансової системи / І.В. Лопаткіна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р): у 2 т. / Українська академія банківської справи Національного банку України. –Суми, 2009. – Т. 2 .– С. 79-80.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60071
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60071
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies